NAŠE NABÍDKA

NOVINKY

 

  • Nejprve si na levé straně vyberte kategorii v "Naší nabídce". Zobrazí se seznam položek dané části. Po kliknutí na Vámi vybrané zboží, se zobrazí podrobnější informace.
  • Pokud si budete chtít toto zboží objednat, zadejte požadovaný počet kusů, přidejte ji do košíku a pro další vybírání se můžete vrátit zpět do "Naší nabídky". Obsah košíku můžete překontrolovat kliknutím na "[košík] ".
  • Pokud budete mít již nakoupeno, přejděte opět do"košíku", kde můžete ještě doplnit nebo opravit objednávku. Zde si také pečlivě vyberte ze seznamu způsob doručení.
  • Na stránce „Objednávka" je ještě nutné vyplnit formulář s Vašimi kontaktními údaji, které jsou potřebné pro doručení zásilky. U přihlášených registrovaných zákazníků je formulář již vyplněn automaticky. Do pole poznámka můžete napsat jakékoliv další dodatky k objednávce (např. pozdější datum dodání).
  • A nyní stačí již jen dokončit objednávku. Vzápětí Vám přijde na email, který jste uvedli, automatické potvrzení objednávky.

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě
 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


1. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.kuzelky.eu/eshop  je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží se považuje za kupní smlouvu. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. 


2. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se zboží považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Způsob dopravy:
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Náklady na dopravu si hradí zákazník sám.

 

3. Platební podmínky

Způsob uhrazení ceny za zboží:
 Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. 

 

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

5. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 14ti kalendářních dnů od výzvy k odběru zboží.


6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Jako záruční list slouží daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. 

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace:
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace:
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků z registračího formuláře.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 

 

 


VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík zobrazit košík

PŘIHLÁŠENÍ


nová registrace
zapomenuté heslo

AKČNÍ NABÍDKA

TOP